کانون سردفتران و دفتریاران

پنجشنبه, 14 فروردين 1399

جداول شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران برای محاسبه ی خسارت تاخیر تادیه و محاسبه

جداول شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران برای محاسبه ی خسارت تاخیر تادیه و محاسبه مهریه ی اعلام شد
مدیر کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، طی اعلامی جداول شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران برای محاسبه ی خسارت تاخیر تادیه و محاسبه مهریه ی را به کانون سردفتران و دفتریاران اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار کانون سردفتران و دفتریاران، محمدعلی یادگاری، مدیر کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اعلام به کانون سردفتران و دفتریاران اظهار داشته است که تصویر نامه دح/1/1732-24/4/1386 اداره ی دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منضم به جداول شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران برای محاسبه ی خسارت تاخیر تادیه و محاسبه مهریه ی وجه رایج به نرخ روز و دیون متضمن نمونه ی نحوه ی محاسبه ی مهریه با تغییر سال پایه از سال 1376 به سال 1383 به پیوست ارسال می گردد.
بر این اساس متن دریافتی به پیوست ارائه می شود: