کانون سردفتران و دفتریاران

جمعه, 31 فروردين 1397

 

آدرس كانال ما در تلگرام
@notary_ir

صفحه ما در اينستاگرام
notary.ir

صفحه ما در سايت آپارات

درخواست واحد درمان کانون برای مشارکت در تکمیل مراکز درمانی طرف قرارداد استان تهران

درخواست واحد درمان کانون برای مشارکت در تکمیل مراکز درمانی طرف قرارداد استان تهران

واحد درمان كانون براي مشاركت در تكميل مراكز درماني طرف قرارداد استان تهران از همكاران سردفتر و دفتريار درخواست همكاري كرد.


 

قابل توجه همكاران ساكن و شاغل در مناطق ٢١و ٢٢ شهرداري تهران

نظر به تصميم بر تكميل مراكز درماني طرف قرارداد در مناطق مذكور، از همكاران محترم استدعا مي شود نسبت به معرفي مراكز درماني ذيل الذكر، كه در آن مناطق خدمات شايسته درماني ارايه مي دهند، از طريق شماره فكس ٨٨٧٠٥٧٥٣ به واحد درمان كانون سردفتران و دفترياران اقدام فرماييد:

درمانگاه شبانه روزي

آزمايشگاه

مراكز جراحي محدود و سرپايي

تصويربرداري

فيزيوتراپي

داروخانه شبانه روزي

 

قابل توجه همكاران ساكن و شاغل در شهرري

نظر به تصميم بر تكميل مراكز درماني طرف قرارداد در مناطق مذكور، از همكاران محترم استدعا مي شود نسبت به معرفي مراكز درماني ذيل الذكر، كه در آن مناطق خدمات شايسته درماني ارايه مي دهند، از طريق شماره فكس ٨٨٧٠٥٧٥٣ به واحد درمان كانون سردفتران و دفترياران اقدام فرماييد:

درمانگاه شبانه روزي

آزمايشگاه

مراكز جراحي محدود و سرپايي

تصويربرداري

فيزيوتراپي

داروخانه شبانه روزي

 

قابل توجه همكاران ساكن و شاغل در ورامين، پاكدشت، قرچك و پيشوا

نظر به تصميم بر تكميل مراكز درماني طرف قرارداد در مناطق مذكور، از همكاران محترم استدعا مي شود نسبت به معرفي مراكز درماني ذيل الذكر، كه در آن مناطق خدمات شايسته درماني ارايه مي دهند، از طريق شماره فكس ٨٨٧٠٥٧٥٣ به واحد درمان كانون سردفتران و دفترياران اقدام فرماييد:

درمانگاه شبانه روزي

آزمايشگاه

مراكز جراحي محدود و سرپايي

تصويربرداري

فيزيوتراپي

داروخانه شبانه روزي

بيمارستان

 

قابل توجه همكاران ساكن و شاغل در شهريار، ملارد، شهرقدس، اسلامشهر، رباط كريم

نظر به تصميم بر تكميل مراكز درماني طرف قرارداد در مناطق مذكور، از همكاران محترم استدعا مي شود نسبت به معرفي مراكز درماني ذيل الذكر، كه در آن مناطق خدمات شايسته درماني ارايه مي دهند، از طريق شماره فكس ٨٨٧٠٥٧٥٣ به واحد درمان كانون سردفتران و دفترياران اقدام فرماييد:

درمانگاه شبانه روزي

آزمايشگاه

مراكز جراحي محدود و سرپايي

تصويربرداري

فيزيوتراپي

داروخانه شبانه روزي

بيمارستان

 

قابل توجه همكاران ساكن و شاغل در دماوند، پرديس، رودهن، بومهن

نظر به تصميم بر تكميل مراكز درماني طرف قرارداد در مناطق مذكور، از همكاران محترم استدعا مي شود نسبت به معرفي مراكز درماني ذيل الذكر، كه در آن مناطق خدمات شايسته درماني ارايه مي دهند، از طريق شماره فكس ٨٨٧٠٥٧٥٣ به واحد درمان كانون سردفتران و دفترياران اقدام فرماييد:

درمانگاه شبانه روزي

آزمايشگاه

مراكز جراحي محدود و سرپايي

تصويربرداري

فيزيوتراپي

داروخانه شبانه روزي

بيمارستان

 

با تشكر

واحد بيمه و درمان كانون سردفتران و دفترياران

تاریخ ارسال خبر: 
95/11/06