کانون سردفتران و دفتریاران

دوشنبه, 23 تير 1399

لزوم ارائه کارت ملی یا گواهی موقت در دفاتر اسناد رسمی