کانون سردفتران و دفتریاران

يكشنبه, 06 بهمن 1398

درخواست از همکاران درخصوص معرفی محلی با کاربری آموزشی برای مرکز علمی کاربردی کانون سردفتران و دفتریاران

درخواست از همکاران درخصوص معرفی محلی با کاربری آموزشی برای مرکز علمی کاربردی کانون سردفتران و دفتریاران

درخواست از همكاران درخصوص معرفي محلي با كاربري آموزشي و يا اداري براي مركز علمي كاربردي كانون سردفتران و دفترياران.

 

تاریخ ارسال خبر: 
98/04/24