کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 21 تير 1399

مصوبه جدید کمیسیون تقسیم اسناد

مصوبه جدید کمیسیون تقسیم اسناد

مصوبه جديد كميسيون تقسيم اسناد (بهمن 1398 ) اعلام شد.

تاریخ ارسال خبر: 
98/11/28