کانون سردفتران و دفتریاران

جمعه, 01 شهريور 1398

همایش ملی کاداستر و مدیریت زمین با رویکرد دولت الکترونیک