کانون سردفتران و دفتریاران

پنجشنبه, 14 آذر 1398

همایش ملی کاداستر و مدیریت زمین با رویکرد دولت الکترونیک