کانون سردفتران و دفتریاران

پنجشنبه, 14 آذر 1398

سومین گردهمایی انجمن متخصصان روابط عمومی