کانون سردفتران و دفتریاران

پنجشنبه, 14 آذر 1398

نشست تخصصی اعتبار سند رسمی در تعارض با ادله اثبات دعوی