کانون سردفتران و دفتریاران

جمعه, 09 اسفند 1398

سخنگوی کانون سردفتران و دفتریاران نماینده این کانون در پیگیری مذاکرات با اتحادیه جهانی سردفتران شد

مدیر دفتر روابط عمومی، سخنگو و عضو هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران نماینده این کانون در پیگیری مذاکرات با اتحادیه جهانی سردفتران شد.
به گزارش خبرنگار کانون سردفتران و دفتریاران، هادی معزالدینی، رییس هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران طی نامه ای به محمدرضا دشتی اردکانی، سخنگو، مدیر دفتر روابط عمومی و عضو هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران، وی را با توجه به تجربیاتش در ایجاد ارتباط بین کانون سردفتران و دفتریاران و اتحادیه جهانی سردفتران بعنوان نماینده این کانون جهت پیگیری مذاکرات با اتحادیه مذکور تعیین کرد.
انتهای پیام