کانون سردفتران و دفتریاران

پنجشنبه, 14 فروردين 1399

اطلاع رسانی درخصوص شمول یا عدم شمول تکلیف ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم(ارسال آمار فصلی معاملات)

اطلاع رسانی درخصوص شمول یا عدم شمول تکلیف ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم(ارسال آمار فصلی معاملات)

اطلاع رساني درخصوص شمول يا عدم شمول تكليف ماده 169 قانون مالياتهاي مستقيم(ارسال آمار فصلي معاملات).

 

به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران،‌ در پي سوالات مكرر همكاران گرامي درخصوص شمول يا عدم شمول تكليف ماده 169 قانون ماليات‌هاي مستقيم(ارسال آمار فصلي معاملات) به  دفاتر اسناد رسمي، موضوع  در جلسه دفتر حقوقي كانون مطرح و پس از  بررسي به شرح ذيل اظهارنظر گرديد:

 

"مطابق ماده 169 قانون اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 31/4/94، اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع اين قانون كه حسب اعلام سازمان امور مالياتي كشور موظف به ثبت نام در نظام مالياتي مي شوند براي انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادي خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و ساير اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذكور ارائه كنند


با عنايت به مقيد شدن تكليف ارسال معاملات به «معاملات خود» در ماده 169 قانون كه با احكامي مشابه  جايگزين ماده 169 مكرر سابق گرديده و در زمان حاكميت ماده قانوني مذكور طبق راي شماره 205 الي 208 مورخ 4/3/94 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به لحاظ تسري حكم قانونگذار به اشخاص مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده، دستورالعمل سازمان امور مالياتي ابطال و در نتيجه دفاتر اسنادرسمي نيز از شمول اشخاص مكلف به ارسال فهرست معاملات فصلي خارج گرديده بودند و توجهاً به ماده 31 قانون دفاتر اسناد رسمي مبني بر  ممنوعيت سردفتر از تنظيم معاملات  خود در دفتر تحت تصدي و همچنين تفاوت اساسي ارائه خدمات كه وظيفه دفاتر اسناد رسمي است از خريد و فروش خدمات كه ارتباطي به عمل دفاتر اسناد رسمي ندارد،‌ تنظيم و ثبت معاملات ساير اشخاص از «معاملات خود» خروج موضوعي داشته و لذا دفاتر اسناد رسمي تكليفي به ارسال  فهرست معاملات فصلي را نداشته و ندارند، مضافاً دفاتر اسناد رسمي در اجراي ماده 185 قانون ماليات‌هاي مستقيم و ماده 42 قانون ماليات بر ارزش افزوده در پايان هر ماه  نسبت  به ارسال آمار معاملات  اموال منقول و غير منقول مبادرت مي نمايند."

تاریخ ارسال خبر: 
96/02/02