کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 25 مرداد 1399

کارگاه آموزشی صدور اجرائیه اسناد الکترونیکی

کارگاه آموزشی صدور اجرائیه اسناد الکترونیکی

كارگاه آموزشي صدور اجرائيه اسناد الكترونيكي 8 آبان برگزار مي شود.

 

اين كارگاه آموزشي دوشنبه 96/8/8 ساعت 16 با حضور آقايان محمد احمديان (اجرا) و مرتضي ياري (سامانه الكترونيكي اجرا) در محل سالن اجتماعات كانون برگزار مي شود.

 

از كليه همكاران جهت حضور در اين كارگاه آموزشي دعوت به عمل مي آيد.

تاریخ ارسال خبر: 
96/08/06