کانون سردفتران و دفتریاران

پنجشنبه, 03 بهمن 1398

همایش ملی کاداستر و مدیریت زمین با رویکرد دولت الکترونیک 2

همایش ملی کاداستر و مدیریت زمین با رویکرد دولت الکترونیک 2همایش ملی کاداستر و مدیریت زمین با رویکرد دولت الکترونیک 2