کانون سردفتران و دفتریاران

دوشنبه, 07 بهمن 1398

سومین گردهمایی انجمن متخصصان روابط عمومی ایران در کانون سردفتران و دفتریاران 01

سومین گردهمایی انجمن متخصصان روابط عمومی ایران در کانون سردفتران و دفتریاران 01سومین گردهمایی انجمن متخصصان روابط عمومی ایران در کانون سردفتران و دفتریاران 01