کانون سردفتران و دفتریاران

دوشنبه, 31 ارديبهشت 1397

 

آدرس كانال ما در تلگرام
@notary_ir

صفحه ما در اينستاگرام
notary.ir

صفحه ما در سايت آپارات

از سوی بانک مرکزی اعلام شد؛از سوی بانک مرکزی اعلام شد؛از سوی بانک مرکزی اعلام شد؛ شاخص محاسبه میزان مهریه و خسارت تأخیر تأدیه چک و مطالبات

شاخص محاسبه میزان مهریه و خسارت تأخیر تأدیه چک و مطالبات
بانک مرکزی طی نامه‌ای به قوه قضائیه شاخص محاسبه میزان مهریه و خسارت تأخیر تأدیه چک و مطالبات و دیون را اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار ماهنامه «کانون»، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 13 اردیبهشت‌ماه 1377 مکلف است شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران را به‌طور سالانه جهت محاسبه میزان مهریه وجه رایج، حداکثر تا پایان خرداد‌ماه هر سال در اختیار قوه قضائیه قرار دهد و نیز براساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در‌خصوص خسارت تأخیر تأدیه چک و دین همچنین ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، بانک مرکزی موظف به اعلام نرخ تورم به مراجع قضایی و دادگاه‌ها می‌باشد.
جدول شاخص سالانه جهت محاسبه مهریه وجه رایج و جدول شاخص ماهانه جهت محاسبه خسارت تأخیر تأدیه مربوط به سال 1388 و سال‌های قبل به شرح زیر است؛
 
نحوه محاسبه ارزش مهریه وجه رایج کشور
براساس ماده 2 آئین ‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب مورخ 13/2/1377 هیأت محترم وزیران، نحوه محاسبه ارزش فعلی مهریه به ترتیب ذیل می‌باشد:

عدد شاخص در سال قبل

 


عدد شاخص در سال وقوع عقد
 

 

 

عدد شاخص در سال 1388
 

 

 

عدد شاخص در سال 1352
 

 

 
براساس رابطه فوق و با توجه به اعداد شاخص که در جدول پیوست آمده است:

03/203
 

 


47/0

 

 
در نتیجه مهریه قابل پرداخت در سال 1389 (زمان تأدیه) 745،395،86 ریال می‌باشد.
بدیهی است تا پایان سال 1389 صورت کسر فوق، شاخص سال 1388 یعنی عدد03/203 خواهد بود و بعد از اتمام سال 1389 و ورود به سال 1390 شاخص سال 1389 جایگزین شاخص 1388 خواهد گردید.


 
شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم)
اعداد سالانه شاخص در سال‌های 1388 ـ 1315
á100J1383
سال
عدد شاخص
سال
عدد شاخص
سال
عدد شاخص
1315
02/0
1340
32/0
1365
21/3
1316
03/0
1341
33/0
1366
10/4
1317
03/0
1342
33/0
1367
29/5
1318
03/0
1343
35/0
1368
21/6
1319
03/0
1344
35/0
1369
77/6
1320
05/0
1345
35/0
1370
17/8
1321
09/0
1346
35/0
1371
17/10
1322
20/0
1347
36/0
1372
48/12
1323
20/0
1348
37/0
1373
88/16
1324
17/0
1349
38/0
1374
21/25
1325
15/0
1350
40/0
1375
07/31
1326
16/0
1351
42/0
1376
44/36
1327
18/0
1352
47/0
1377
03/43
1328
19/0
1353
54/0
1378
68/51
1329
15/0
1354
59/0
1379
20/58
1330
17/0
1355
69/0
1380
83/64
1331
18/0
1356
86/0
1381
06/75
1332
19/0
1357
95/0
1382
79/86
1333
23/0
1358
06/1
1383
00/100
1334
23/0
1359
31/1
1384
35/110
1335
25/0
1360
61/1
1385
45/123
1336
26/0
1361
92/1
1386
22/146
1337
26/0
1362
20/2
1387
31/183
1338
30/0
1363
43/2
1388
03/203
1339
32/0
1364
60/2
 
 
 
• از ابتدای تیرماه سال 1386 شاخص بر مبنای سال پایه 100J 1383 منتشر می‌شود و جدول قبلی از اعتبار ساقط است.


 
شاخص ماهانه کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران
(100 J1383)
 
       ماه
 
 سال
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
متوسط سال
درصد تغییر
سالانه á
(نرخ تورم)
1369
7/6
6/6
6/6
6/6
5/6
6/6
6/6
7/6
9/6
0/7
1/7
3/7
8/6
0/9
1370
4/7
6/7
6/7
7/7
9/7
1/8
2/8
2/8
4/8
6/8
9/8
4/9
2/8
7/20
1371
8/9
6/9
8/9
8/9
9/9
1/10
1/10
1/10
3/10
5/10
9/10
2/11
2/10
4/24
1372
5/11
5/11
7/11
7/11
9/11
1/12
4/12
5/12
0/13
3/13
7/13
4/14
5/12
9/22
1373
7/14
0/15
3/15
5/15
7/15
3/16
1/17
1/17
4/17
1/18
5/19
8/20
9/16
2/35
1374
2/22
7/23
9/23
7/23
9/23
5/24
0/25
6/25
4/26
2/27
8/27
4/28
20/25
4/49
1375
0/30
0/30
8/29
9/29
0/30
4/30
8/30
2/31
9/31
3/32
8/32
3/33
0/31
2/23
1376
5/34
1/35
3/35
3/35
7/35
9/35
0/36
3/36
9/36
8/37
9/38
4/39
4/36
3/17
1377
9/40
0/41
0/41
5/41
7/41
1/42
6/42
2/43
4/44
0/45
8/45
9/46
0/43
1/18
1378
5/49
9/49
3/50
9/49
2/50
6/50
2/51
5/51
8/52
9/53
6/54
3/55
6/51
1/20
1379
0/56
1/56
9/56
4/56
0/57
5/57
8/57
4/58
6/59
0/60
5/60
6/61
2/58
6/12
1380
7/62
7/62
8/62
3/63
7/63
0/64
4/64
7/64
9/65
9/66
7/67
8/68
8/64
4/11
1381
1/70
7/71
8/72
0/73
3/73
4/74
2/74
3/75
7/76
3/78
8/79
8/80
0/75
8/15
1382
6/82
4/83
6/84
2/85
4/85
3/85
9/85
9/86
9/88
0/90
6/90
1/92
7/86
6/15
1383
5/94
7/95
9/96
1/98
7/98
9/98
1/100
9/100
0/102
3/103
5/104
4/106
0/100
2/15
1384
0/110
1/109
9/108
2/108
0/108
4/108
2/109
3/110
4/111
3/112
3/113
1/115
4/110
4/10
1385
8/115
9/116
0/119
9/118
4/119
7/121
4/123
4/124
4/127
9/129
6/131
0/133
5/123
9/11
1386
3/135
3/136
1/138
2/139
0/140
5/143
7/145
2/148
4/152
8/154
2/158
9/162
2/146
4/18
1387
0/168
8/170
6/174
5/175
7/178
7/185
7/188
2/190
6/192
9/191
1/191
9/191
3/183
4/25
1388
0/194
4/196
9/199
0/200
1/202
9/202
1/203
2/204
8/206
9/206
1/208
9/211
0/203
8/10
 
• ـ درصد تغییر از اعداد کامل محاسبه شده است.
 
ریال 745،395،86 =000،200 ریال ×              = ارزش مهریه در حال حاضر (سال 1389)
 
مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه ×                                      = ارزش مهریه در حال حاضر (سال 1389)
به‌طور مثال اگر ازدواجی با مبلغ مهریه 000،200 ریال در سال 1352 تحقق یافته و قرار باشد مبلغ مذکور در حال حاضر تأدیه گردد، برای محاسبه مبلغ مهریه در حال حاضر (سال 1389) از رابطه ذیل استفاده می‌گردد:
مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه ×                                        = ارزش مهریه در حال حاضر