اطلاعیه شماره 10 شرکت تعاونی مسکن سردفتران و دفتریاران