تهیه فهرست و مشخصات افراد ممنوع المعامله ظرف یکماه آینده