آزمون سردفتری اسناد رسمی در روز جمعه 30/9/86 برگزار خواهد شد