ضرورتی به تنفیذ وکالتنامه های تنظیمی در خارج از کشور وجود ندارد