دعوت جمعی از سردفتران اسنادرسمی برای حضور در سمینار "بررسی تطبیقی رسمیت سند و صلاحیت سردفتر در حقوق ایران و فرانسه"