سمینار بررسی تطبیقی رسمیت سند و صلاحیت سردفتر در حقوق ایران و فرانسه برگزار شد