مدیر کل ثبت استان تهران با اعضای هیات مدیره کانون سردفتران دیدار کرد