سخنرانی دکتر ناصر کاتوزیان در جمع سردفتران- جایگاه ثبت اسناد در ایجاد صلح اجتماعی