نشست رئیس کانون با مدیرکل ثبت آذربایجان غربی و رئیس کانون این استان