فراخوان همکاری با مرکز تحقیقات گواهی الکترونیک کانون