دومین نشست اعضای کمیته پارلمانی سردفتران ودفتریاران کشور در مشهد برگزارشد