نشست خبری همایش روز گرامیداشت دفاتر اسناد رسمی برگزار شد