دفترخانه ها 17 میلیون مشاوره رایگان به شهروندان ارائه کردند