فعالیت کانون سردفتران و دفتریاران یعنی اعتماد دولت به مردم