فراخوان جذب بازیکن برای تیم فوتبال چمنی کانون سردفتران و دفتریاران