فراخوان همکاری در عرصه موسیقی،اجرا و هنرهای نمایشی