دوره آموزشی مقابله با جعل اسناد از سوی کانون استان بوشهر برگزار شد