اطلاعیه مهم شورای عالی کانون ها و جوامع سردفتری کشور