برخی سردفتران تهران به بخشنامه رئیس سازمان ثبت اعتراض کردند