نظریه دفتر حقوقی و حمایت قضایی در خصوص طرح اسکن اثر انگشت سردفتر