دیدار سردفتران و هیات مدیره جامعه سیستان و بلوچستان با مدیرکل ثبت استان