مراسم افتتاح اولین گواهی امضای الکترونیک استان مازندران برگزار شد