برگزاری دوره آموزشی تنظیم و ارسال اظهارنامه ١٣٩٧ ویژه همکاران