هشتمین جلسه کارگروه تعیین حق‌التحریر در کانون برگزار شد