اطلاعیه کانون سردفتران و دفتریاران درخصوص ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی