کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 03 مهر 1400

اگرقرار باشد دفاتر اسناد رسمی بیش از حدقانونی باشد، مطمئنا وضعیت موجود غیرقابل کنترل خواهد بود

عضو هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران:
اگرقرار باشد دفاتر اسناد رسمی بیش از حد
قانونی باشد، مطمئنا وضعیت موجود غیرقابل کنترل خواهد بود
عضو هیات مدیره ورییس دفتر نظارت و بازرسی کانون سردفتران و دفتریاران گفت: اگر قرار باشد دفاتر اسناد رسمی بیش از حدقانونی آن باشد، مطمئنا وضعیت موجود غیرقابل کنترل خواهد بود.
به گزارش کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مسلم آقاصفری، عضو هیات مدیره ورییس دفتر نظارت و بازرسی کانون سردفتران و دفتریاران، که به همراه اعضای هیات مدیره این کانون در غرفه خبرگزاری ایسنا در نمایشگاه مطبوعات حضور یافته بود، درباره‌ی ساز و کار قانونی نظارت بردفاتر اسناد رسمی تصریح کرد: برابر قانون، سازمان بازرسی کل کشور، بازرسی سازمانثبت و بازرسی کانون سردفتران و دفتریاران، اختیار بازرسی از دفاتر اسناد رسمی را دارند اما باتوجه به تعداد دفاتر اسناد رسمی در سطح کشور یعنی حدود 4000 دفتر اسناد رسمی، تعدادبازرسانی که در مجموعه این سه نهاد حضور دارند، مطمئنا کفایت امر نمی‌کند.
وی افزود: امر بازرسی، امری بسیار تخصصی است یعنییک بازرس علی‌القاعده باید بیشتر از یک سردفتر سواد کاری داشته باشد تا بتواند برکار او بازرسی داشته باشد. به این اعتبار، جمع‌آوری تعداد افراد متخصص برای بازرسی،کاری بسیار مشکل است و با توجه به اینکه اگر قرار باشد دفاتر اسناد رسمی بیش از حدقانونی آن باشد، مطمئنا وضعیت موجود غیرقابل کنترل خواهد بود.
رییس دفتر نظارت و بازرسی کانون سردفتران درباره‌یمیزان بازرسان موجود اظهار داشت: ما در مجموع 40 بازرس در مجموعه سه نهاد، متولیاین امر داریم که با توجه به تعداد دفاتر اسناد رسمی می‌توان گفت هر 100 دفتر داراییک بازرس است و این تعداد به هیچ وجه کفایت نمی‌کند.
آقاصفری با بیان اینکه طبق قانون، دفاتر اسنادرسمی هر شش ماه باید بازرسی شوند گفت: ما در حال حاضر دفاتری داریم که 10 سال استمورد بازرسی قرار نگرفته‌اند و علت آن همین مضیقه در انتخاب افراد صالح برای امربازرسی است.
عضو هیات مدیره کانون سردفتران اضافه کرد: کانونسردفتران با توجه به درآمد محدودی که دارد، بودجه‌ی محدودی برای به خدمت گرفتنبازرسان دارد اما با وجود همه‌ی مشکلات، دفتر نظارت و بازرسی هر روزه آماده دریافتشکایات شهروندان است.