کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 03 مهر 1400

سازمان امورمالیاتی کشور تصویر گواهی نامه غیرقابل جعل مالیاتی را برای رویت واستفاده مودیان مالیاتی من

انتشار نخستین تصویر از گواهینامه غیرقابل جعل مالیاتی
سازمان امورمالیاتی کشور تصویر گواهی نامه غیرقابل جعل مالیاتی را برای رویت واستفاده مودیان مالیاتی منتشر کرد.
به گزارش کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از سایت رسانه مالیاتی یران ین گواهی نامه مجهز به سپرهی یمنی وغیرقابل جعل وسوء استفاده است که از سوی مراجع مالیاتی در پاسخ به استعلام هی اتاق بازرگانی، شوراها واتحادیه هی صنفی، بانک ها و موسسه هی اعتباری، دفاتراسناد رسمی وغیره صادر می شود.
این گواهی نامه از کاغذ فرم جدید از نوع واترمارک است که آرم چاپخانه در خمیرکاغذ غیرقابل رویت بوده و نشان سازمان امورمالیاتی کشور در اصطکاک بادست لحظه ی محوشده و دوباره ظاهر می شود.
همچنین آرم سازمان امورمالیاتی کشور با مرکب مخفی در متن نیز چاپ شده که با چراغ uv ( فلورسنت) به رنگ سبزقابل رویت خواهد بود .
صدور گواهینامه از اول آذرماه آغاز می شود.
نمونه فرم گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم به شرح پیوست ارائه می شود: