کانون سردفتران و دفتریاران

پنجشنبه, 16 ارديبهشت 1400

بخشنامه رییس سازمان ثبت در خصوص اجرای آیین نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی کشور

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، رییس سازمان ثبت در خصوص اجرای آیین نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی کشور موضوع تصویب نامه شماره 16169/ت 39271 مورخ 29/1/88 هیات وزیران، بخشنامه ای را به این کانون ارسال کرد.