کانون سردفتران و دفتریاران

پنجشنبه, 14 اسفند 1399

تصاویر مهرهای مفقودی دفترخانه و مراجع قضایی

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، تصاویر مهرهای مفقودی دفترخانه و مراجع قضایی جهت جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی که از سوی سازمان ثبت به این کانون اعلام شده به این شرح است: