کانون سردفتران و دفتریاران

دوشنبه, 11 اسفند 1399

استرداد حق الثبت بعد از ورود سند در دفتر سردفتر و قبل از امضا توسط متعاملین از شمول ممنوعیت قسمت اخیر ماده 56 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی خارج است

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد: استرداد حق الثبت بعد از ورود سند در دفتر سردفتر و قبل از امضا توسط متعاملین از شمول ممنوعیت قسمت اخیر ماده 56 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی خارج است.
 
به گزارش خبرنگار کانون سردفتران و دفتریاران، در متن نامه ارسالی رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به کانون سردفتران و دفتریاران آمده است: " نظر به مفاد ماه 70 قانون ثبت که مقرر می دارد (( سندی که مطابق قوانین و مقررات به ثبت رسیده رسمی است))؛ ثبت سند مفید یعنی ورود سند در دفتر سردفتر و امضا آن از ناحیه متعاملین، سردفتر و دفتریار می باشد. بر این اساس، ثبت سند معامله در دفتر سردفتر موضوع قسمت اخیر ماده 56 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 فقط ناظر به موردی است که سند در دفتر ثبت و به امضا متعاملین رسیده باشد. لذا استرداد حق الثبت بعد از ورود سند در دفتر سردفتر و قبل از امضا توسط متعاملین از شمول ممنوعیت قسمت اخیر ماده 56 فوق الذکر خارج است".
 
طبق نامه مذکور از کانون سردفتران و دفتریاران درخواست شده است مراتب جهت اطلاع و ابلاغ به کلیه واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه اعلام شود.
 
انتهای پیام