کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 09 اسفند 1399

قابل توجه کلیه همکاران سردفتر در سراسر کشور

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، از آنجا که ادارات ثبت استانها برای انجام امور اداری به منظور جابجایی و یا تحویل و تحول دفترخانه و نظایر آن از سردفتر گواهی پرداخت 10 درصد درآمد که باید توسط کانون سردفتران و دفتریاران صادر شود را مطالبه می کنند و صدور این گواهی نیز بر عهده واحد حسابداری کانون است، این واحد هنگامی قادر به ارائه گواهی مذکور خواهد بود که اطلاعات لازمه در پرونده دفترخانه از هر حیث تکمیل بوده و تا قبل از رفع نقص مجاز به صدور هیچگونه گواهی نخواهد بود.
 
لذا با توجه به مراتب فوق و به منظور جلوگیری از اتلاف وقت شما ( خصوصا همکاران سردفتر در شهرستان ها) از تک تک همکاران سردفتر درخواست می شود تا قبل از مراجعه حضوری به کانون برای اخذ گواهی، مراتب درخواست گواهی خود را تلفنی با واحد حسابداری ( و یا واحد انفورماتیک ) کانون هماهنگ کرده تا چنانچه احیانا نواقصی در پرونده آن دفتر موجود باشد، موارد برای رفع نقص به شما اعلام شده، تا قبل از حضور شما در کانون، کلیه اطلاعات مورد نیاز در سیستم رایانه کانون ثبت شده، گواهی صادره بدون اتلاف وقتی تقدیم شود.

انتهای پیام