کانون سردفتران و دفتریاران

سه شنبه, 19 اسفند 1399

صورتجلسه تفاهم خود اظهاری بین کانون سردفتران و سازمان امور مالیاتی در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1387