کانون سردفتران و دفتریاران

پنجشنبه, 14 اسفند 1399

دفاتر اسناد رسمی مکلفند اوراق باطل شده را هر ماه به ضمیمه صورت حساب آمار ماهیانه به واحدهای ثبتی مربوطه ارسال کنند

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، کلیه دفاتر اسناد رسمی مکلفند اوراق باطل شده را با قید شماره سری و سال چاپ هر ماه به ضمیمه صورت حساب آمار ماهیانه به واحدهای ثبتی مربوطه ارسال کنند. کلیه واحدهای ثبتی هم پس از امحاء اوراق باطله، لیست اوراق امحاء شده را جهت ضبط در سابقه به اداره کل ثبت اسناد و املاک استان مربوطه ارسال می کنند.