کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 25 ارديبهشت 1400

اطلاعیه مهم بیمه و درمان کانون سردفتران و دفتریاران

اطلاعیه مهم بیمه و درمان کانون سردفتران و دفتریاران

همکاران گرامی

در راستای ساماندهی مراکز درمانی طرف قرارداد با کانون، بهره مندی همکاران از مزایای مراکز درمانی طرف قرارداد، رفع مشکلات عمده همکاران در بخشهای پاراکلینیکی،حذف همکاران از فرآیند دشوار ارسال و رفع نواقص مدارک درمانی، دسترسی همکاران به مراکز متعدد طرف قرارداد، ارایه خدمت درمانی به همکاران در ازای پرداخت فرانشیز و .... با رعایت دستورالعمل ذیل الذکر، به تفکیک هر استان، از 31 خرداد سال جاری، با رعایت مفاد و مندرجات دستورالعمل پیوست، فرانشیز مراکز پاراکلینیکی غیرطرف قرارداد با کانون سردفتران و دفتریاران به 30% افزایش می یابد.

 

ضمن اعلام آمادگی جهت تکمیل مراکز درمانی همکاران در کلیه استانها_ که این درخواست از مورخ 16 شهریور سال 1395 به صورت مستمر از هیات مدیره محترم کلیه کانونها و جوامع خواست شده بود_ دستورالعمل تدوین شده، تقدیم می‌گردد.

 

 

 فايل هاي ضميمه به تفكيك استانها:

تاریخ ارسال خبر: 
96/03/01
پیوست (فايل ضميمه)اندازه
Alborz.docx17.68 کیلوبایت
Ardebil.docx20.75 کیلوبایت
Azarbayejan gharbi.docx17.72 کیلوبایت
Azarbayejan sharghi.docx17.83 کیلوبایت
Chahar mahal bakhtiary.docx17.8 کیلوبایت
Eelam.docx17.75 کیلوبایت
Esfahan.docx17.98 کیلوبایت
Fars.docx17.69 کیلوبایت
Ghazvin.docx17.65 کیلوبایت
Ghom.docx17.68 کیلوبایت
Gilan.docx17.79 کیلوبایت
Golesstan.docx17.69 کیلوبایت
Hamedan.docx19.05 کیلوبایت
Hormozgan.docx17.72 کیلوبایت
Kerman.docx17.74 کیلوبایت
Kermanshah.docx17.78 کیلوبایت
Khorasan Jonoobi.docx17.75 کیلوبایت
Khorasan Razavi.docx17.75 کیلوبایت
Khozestan.docx17.71 کیلوبایت
Kohgilooie.docx17.77 کیلوبایت
Kordestasn.docx17.8 کیلوبایت
Lorestan.docx17.85 کیلوبایت
Mazandaran.docx17.75 کیلوبایت
Sistan va baloochestan.docx17.75 کیلوبایت
Tehran.docx23.1 کیلوبایت
Yazd.docx17.72 کیلوبایت
Zanjan.docx17.71 کیلوبایت