کانون سردفتران و دفتریاران

جمعه, 03 ارديبهشت 1400

بخشنامه معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص محاسبه مالیات، عوارض و حق الثبت موضوع مواد 42 و 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 84

بخشنامه معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص محاسبه مالیات، عوارض و حق الثبت موضوع مواد 42 و 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 84