کانون سردفتران و دفتریاران

دوشنبه, 11 اسفند 1399

شرایط تنظیم اسنادپیش فروش در دفاتراسنادرسمی استان گلستان فراهم شده است

شرایط تنظیم اسنادپیش فروش در دفاتراسنادرسمی استان گلستان فراهم شده است

آخرين جلسه کارگروه تنظیم اسنادپیش فروش در دفاتراسنادرسمی استان گلستان درمحل اداره کل دادگستری استان تشکیل شد.

 

به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران، در این دیدار محمدمهدی معصومی، رییس کانون سردفتران و دفتریاران استان گلستان گفت: تمامی مکانیسم‌ها وموجبات تنظیم سند مهیا شده وهمکاران ارجمند در استان قادر خواهند بود درچارچوب قوانین و مقررات اسناد مذکور را تنظیم كرده و متقاضیان ثبت را درجهت اخذ مدارک مثبته ارشاد كنند.

 

درپایان جهت آگاهی بخشی جامعه،مصوب شد در این خصوص مراتب از طریق صداوسیمای استان رسانه ای و در برنامه تخصصی پخش گردد.

 تاریخ ارسال خبر: 
97/10/02